tài xỉu vaobo88

Theo dõi tải xuống
tài xỉu vaobo88

tài xỉu vaobo88

dự đoán xsct | 108mọi người đang chơi  |  thời gian  :  

  • tài xỉu vaobo88
  • tài xỉu vaobo88
  • tài xỉu vaobo88
  • tài xỉu vaobo88

tài xỉu vaobo88 Người chơi quan tâm đến trò chơi này có thể vào trang web của chúng tôi để tải về và chơi thử.

Nhi?u n?ng l??ng ??n t? ??u?

?nh ?èn sáng r?c, ti?ng c??i c?a ph? n?, ti?ng hò hét c?a ?àn ?ng, ti?ng hò hét c?a nh?ng ng??i ?ánh b?c và ti?ng hò hét cu?ng nhi?t c?a nh?ng khán gi? cu?ng nhi?t xung quanh ??u tr??ng.

D??ng S?n vui m?ng kh?n xi?t, ?i?u này có ngh?a là L? H?o ?? ??ng ?.

Nh?ng lúc này L? H?o l?i kh?ng bi?t, ??i ph??ng c?ng kh?ng bi?t L? H?o ?ang suy ngh? gì.

M?t lúc sau, Nam Tuy?n nói: “V?y t?i s? liên l?c v?i hai ng??i ?ó tr??c. N?u có th?… chúng ta cùng ?i th?i. N?u kh?ng thì ch? hai chúng ta th?i.”

"Em trai, em ??n t? phía b?c ph?i kh?ng?"

Lúc này phía tr??c có m?y ng??i ?ang ?i t?i, L? H?o li?c nhìn b?n h?, kh? g?t ??u, r?i ?i th?ng ??n tòa nhà v?n phòng c?a H?u Hi?u Th?n mà kh?ng nói gì.

Lúc tr??c nó chém ch?t c?y vàng, k? th?c nó kh?ng mu?n c?t ??t con ???ng c?a ng??i khác, nh?ng... nh?ng ng??i tr??c m?t này l?i t? mình c?t ??t.

L? H?o nhìn h?n v?i vàng r?i ?i, c??i nói, ngày mai h?n kh?ng ??n c?ng kh?ng sao, n?u h?n ??n... th?t thú v?.

T?i ch?a th?y h? hành ??ng.

T??ng qu?n tóc tr?ng Sophora l? ra chút m?m c??i: "Ch? là trình ?? kh?i ph?c ch?a ??, h?n v?a m?i kh?i ph?c trí l?c, h?n n?a chi ??a Ng?n Nguy?t c?ng kh?ng có n?ng l??ng h?p thu... Này!"

Nh?ng ? giai ?o?n này... chúng ta ch? có th? ch?u ??ng và nh??ng b?.

Càng nói, h?n càng th?t v?ng và b?t l?c: “L? H?o, ng??i là ?ng c? viên sáng giá cho v? trí l?nh ??o c?a Liên minh Wulin, nh?ng ng??i… th?c s? kh?ng thích h?p làm ng??i l?nh ??o này. Trên th?c t?, ta ?? t?ng Quan sát và quan sát, ta phát hi?n ng??i và ng??i s? ph? ??u gi?ng nhau! S? ph? c?a ng??i n?m ?ó c?ng gi?ng nh? v?y, h?n c?m th?y ng??i ta ?ánh b?i v?nh vi?n kh?ng th? l?t l?i hay ??ng d?y n?a, ta vì sao ph?i quan t?m ??n chuy?n này?”