c1 cúp

Theo dõi tải xuống
c1 cúp

c1 cúp

vtv5 trực tiếp online | 8326mọi người đang chơi  |  thời gian  :  

  • c1 cúp
  • c1 cúp
  • c1 cúp
  • c1 cúp

c1 cúp Người chơi quan tâm đến trò chơi này có thể vào trang web của chúng tôi để tải về và chơi thử.

Ng??i ?àn ?ng g?m nh?: “T?i là thành viên c?a Ph?t S?n T?ng…”

K?t qu? kh?ng bi?t h?n nh? th? nào b? m?c c?u mà b? ch?y, n?u kh?ng thì tên này tr?n kh?i T?y c?ng kh?ng ???c.

"?n, ti?n b?i, ng??i ?i tìm ng??i khác ?i. G?n ??y ta hoàn toàn khánh ki?t, tiêu h?t cho T? Hoài t??ng qu?n!"

Nh?ng l?n này n?i này ?? ?óng c?a n?m ngày, hi?n t?i... m?i qua n?a gi?.

Trong s? h?i h? và nh?n nh?p, các th? l?c t? m?i phía ?p ??n.

Ch? còn l?i T? l?nh S? ?oàn Chín nhìn v? phía xa, m?t lúc l?u sau, ?ng kh? th? dài.

Cái này kh?ng c?n lo l?ng, b?i vì ??y kh?ng ph?i là l?n ??u tiên b? ng??i ta khám phá, n?u có th? gì t?t thì ?? b? l?y ?i t? l?u, n?u kh?ng b? l?y ?i t?c là nguy hi?m. và ng??i bình th??ng kh?ng th? có ???c.

Bát gia ?? vòm c?ng v? tinh và canh gi? l?i ?i, có l?... b?n h? có th? tìm th?y ?ám C? V??ng d?c theo c?ng sao... ???ng nhiên, trong m?t m?i ng??i, b?n C? V??ng ?? ch?t t? l?u r?i, và n?n v?n minh c? ??i ?? b? phá h?y hoàn toàn.

L? H?o c??i nói: “Nguyên b?n ? trong m?t ng??i khác, chúng ta chính là ph??ng b?c man r?, m?t m?nh ??t man r?, m?t m?nh ??t man r?! Nói th?t, nh?ng ng??i nguy?n ? ch?y ??n Silver Moon s? kh?ng có n?i nào ?? ?i. T?t nhiên, t?i bi?t ?i?u này ?òi h?i ph?i hy sinh quá nhi?u, ch? c?n t?i m? mi?ng, có th? hai ng??i s? r?ng h?t tóc... Nh?ng ??i khi, t?i c?ng ngh? r?ng Yiyue làm gì ?ó s? t?t h?n là kh?ng làm gì c?. .. T?i s? c? g?ng h?t s?c ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a b?n..."

T?t c? ??u nhìn già nh?ng s?c m?nh kh?ng h? y?u.

"B? t?i c?ng ? ??y..."

B?y gi? m?i ng??i th?c s? kh?ng ch?c ch?n ??i ph??ng có ph??ng pháp này hay kh?ng.

B?y gi?, con qu? này v?n có th? c??i ???c.