xổ số kiến thiết miền nam ngày 15

Theo dõi tải xuống
xổ số kiến thiết miền nam ngày 15

xổ số kiến thiết miền nam ngày 15

ngoại hạng anh psg | 48616mọi người đang chơi  |  thời gian  :  

  • xổ số kiến thiết miền nam ngày 15
  • xổ số kiến thiết miền nam ngày 15
  • xổ số kiến thiết miền nam ngày 15
  • xổ số kiến thiết miền nam ngày 15

xổ số kiến thiết miền nam ngày 15 Người chơi quan tâm đến trò chơi này có thể vào trang web của chúng tôi để tải về và chơi thử.

Lúc này L? H?o c?ng ? xa xa quan sát.

Nh?ng ??i v?i Nguyên Th?n Khí, ch? c?n n?ng l??ng ??y ?? thì kh?ng có v?n ?? gì.

Sau khi ?i ???c kho?ng tr?m mét, l?u ?ài càng ngày càng g?n hai ng??i h?.

Nhìn th?y h?n kiên trì, Hách Liên Xuyên kh?ng nói thêm gì n?a.

"Bi?t."

"..."

M?i ng??i thà t? mình mài gi?a nó t? t? còn h?n là t?n d?ng c? h?i này ?? có ???c nh?ng hi?u bi?t s?u s?c.

H?u Hi?u Th?n ng?i ? sau bàn nói cái gì ?ó, lúc L? H?o ?i vào li?n n?ng c?m ra hi?u cho h?n ng?i xu?ng.

Hách Liên Xuyên vui m?ng kh?n xi?t, ph?i kh?ng?

"KH?NG."

L? H?o suy ngh? m?t chút: “Có ch? k? kh?ng?”

"..."

"V?y thì L? H?o hi?n t?i ?ang ?n náu ? thành B?ch Vi?t, ? ?m Vi?t c??ng gi? r?t nhi?u, ch? s? khó ??i phó... Th?ng ??c ? g?n ?m Vi?t, có th? cho ta l?i khuyên gì hay kh?ng?"